Terugblik

Wat is de Strategie Go4Brussels en wie werkt eraan mee? 

De Strategie Go4Brussels is het strategisch beleidsplan van de Brusselse regering. De Strategie Go4Brussel 2030 gaat uit van een partnergerichte aanpak met een visie die het mogelijk maakt de verschillende initiatieven van de Regering te integreren. Zij biedt gemeenschappelijke sturings-, opvolgings-, overleg-, communicatie- en evaluatie-instrumenten.

Het regeerakkoord 2019-2024 legt de grondslagen vast voor een Strategie Go4Brussels 2030, die voortbouwt op de Strategie Go4Brussels 2025 en die steunt op twee structurerende pijlers:

  • een Strategie uitwerken om tegen 2030 een transitie van de Brusselse economie te bewerkstelligen, die erop gericht is alle sectoren koolstofvrij te maken en meer steun te verlenen aan de sectoren die zich toeleggen op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en democratisch ondernemerschap en op de digitalisering van de economie;
  • de gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding in het bijzonder toespitsen op de kwalificaties en de allianties werk-milieu ondersteunen.

Dit vertaalt zich in verschillende doelstellingen en beleidswerven die inzetten op economische transitie, werk & opleiding, mobiliteit en vele andere thema’s.

De Strategie Go4Brussels wordt breed gedragen en kwam tot stand via een grootschalig overleg met Brupartners. Dit overlegorgaan verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien wordt er ook overlegd met de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen over verschillende thema’s.

Er zijn verschillende mechanismen voorzien voor de uitvoering, evaluatie en opvolging van de doelstellingen: de uitvoering gebeurt door tientallen partners uit de publieke en private sector, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) zorgt voor de evaluatie van de maatregelen en de administratieve en operationele opvolging is in handen van de Cel Ondersteuning Regeringsplannen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Elk jaar komen de Brusselse Regering en Brupartners samen op de Sociale top om de balans op te maken van de uitgevoerde doelstellingen en om nieuwe prioriteiten te bepalen voor het nieuwe jaar.

2021
Strategie Go4Brussels 2030

Omwille van nieuwe noden door de coronacrisis volgt er begin 2021 een update.

Bekijk het document

2020
Strategie Go4Brussels 2030

De Strategie Go4Brussels 2025 wordt in 2020 bijgewerkt en omgedoopt naar de Strategie Go4Brussels 2030. 

Bekijk het document

2015
Strategie 2025

De Strategie 2025 bevat economische en sociale doelstellingen voor de periode 2015-2025. Later verandert de naam naar de Strategie Go4Brussels 2025.

Bekijk het document

Naar de website "Strategie 2025"

2011
Pact voor een duurzame stedelijke groei (New Deal)

De New Deal zet in op breed overleg, efficiënte partnerships, transversaliteit en een sterker Brussel.

Bekijk het document

2005
Contract voor de Economie en Tewerkstelling

Het contract bevat strategische doelstellingen op vlak van de Brusselse arbeidsmarkt, de Brusselse economie en administratieve vereenvoudiging voor de periode 2005-2010.

Bekijk het document

2002
Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars

Het SPWB bevat engagementen van de Brusselse regering en de sociale partners op vlak van economie, opleiding, tewerkstelling en gelijke kansen.

Bekijk het document