Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Stratgie Go4Brussels 2030

Het regeerakkoord 2019-2024 legt de grondslagen vast voor een Strategie 2030 , die voortbouwt op de Strategie GO4Brussels 2025 en die steunt op twee structurerende pijlers:

  • een Strategie uitwerken om tegen 2030 een transitie van de Brusselse economie te bewerkstelligen, die erop gericht is alle sectoren koolstofvrij te maken en meer steun te verlenen aan de sectoren die zich toeleggen op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en democratisch ondernemerschap en op de digitalisering van de economie (stemt mutatis mutandis overeen met de eerste pijler van de Strategie Go4Brussels 2025);

  • de gekruiste beleidsinitiatieven rond werk en opleiding in het bijzonder toespitsen op de kwalificaties en de allianties werk-milieu ondersteunen (duurzaam bouwen & renoveren, duurzame voeding, stemt mutatis mutandis overeen met de tweede pijler van de Strategie Go4Brussels 2025).

De Strategie GO4Brussel 2030 gaat uit van een partnergerichte aanpak met een visie die het mogelijk maakt de verschillende initiatieven van de Regering te integreren. Zij biedt gemeenschappelijke sturings-, opvolgings-, overleg-, communicatie- en evaluatie-instrumenten.

De doelstellingen

PIJLER 1
Doelstelling 1.1 : De voorwaarden creëren voor de economische transitie om bij te dragen tot de gewestelijke klimaatdoelstellingen
Doelstelling 1.2 : De zko’s en kmo’s ondersteunen, met inbegrip van de industrie, de ambachten, de buurtwinkels en het sociaal en democratisch ondernemerschap
Doelstelling 1.3 : Een onderzoeks- en innovatiebeleid op gang brengen dat bevorderlijk is voor de economische, sociale, solidaire en klimaattransitie
Doelstelling 1.4 : De economie ondersteunen in de sectoren die kwaliteitsvolle banen kunnen opleveren voor de Brusselaars
Doelstelling 1.5 : Bevordering van de exportpromotie en van de aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen naar het Brussels Gewest
Doelstelling 1.6 : Prioritaire ontwikkeling van de strategische gebieden ter ondersteuning van het economisch beleid van de Brusselse Regering
Doelstelling 1.7 : De fiscale hervorming verder uitdiepen
Doelstelling 1.8 : De digitale transitie van de Brusselse economie waarmaken
Doelstelling 1.9 : Een efficiënte mobiliteit met respect voor de gezondheid en de levenskwaliteit

PIJLER 2
Doelstelling 2.1 : De Jongerengarantie verder uitvoeren
Doelstelling 2.2 : Iedereen de toegang tot stabiel en duurzaam werk waarborgen
Doelstelling 2.3 : De gekruiste beleidsinitiatieven werk-opleiding versterken
Doelstelling 2.4 : Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang
Doelstelling 2.5 : Een sterk gewestelijk openbaar ambt: het actieplan “Brusselaars in het openbaar ambt” verder uitdiepen
Doelstelling 2.6 : Actief samenwerken met de andere Gewesten en Gemeenschappen
Doelstelling 2.7 : Sociale ongelijkheid aanpakken en de toegang tot de gezondheidszorg waarborgen
Doelstelling 2.8 : Bijdragen aan het Europees beleid inzake economie, werk en insluiting